Kunnskap og innsikt

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Kunnskap og innsikt

Alt du trenger å vite om vannbehandling

Fagmiljøet her hos Kompa er dedikerte til å dele innsikt og kunnskap om vannbehandling i lukkede systemer

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere, og vaktmestere kan fordype seg i den nyeste teorien og praksisen innen fagfeltet. Målet vårt er å inspirere til engasjerende og konstruktive diskusjoner mellom dere og erfarne fagfolk i vannbehandling, slik at dere kan velge det mest effektive vannbehandlingsprogrammet for deres behov

Alt du trenger å vite om vannbehandling
Maria Råken - Fagansvarlig Vannbehandling
Lukkede energianlegg er komplekse installasjoner som krever kunnskap og erfaring for å kunne drifte optimalt. For å oppnå effektiv drift med hensyn til energieffektivitet og miljøvennlighet, er det avgjørende å skaffe seg innsikt og kunnskap
Maria Råken
Fagansvarlig Vannbehandling
Kompa AS
Fagkunnskap:
Vannbehandling
Introduksjon Design av anlegg Utforming av lukkede anlegg Kravspesifikasjon Valg av materialer Oksygenbarrierer Viktigheten av vannbehandling Hensikten med vannbehandling Forbehandling av inntaksvannet Inntaksvannet i Norge Væskens funksjon og egenskaper i lukkede energianlegg Strømningsmengde og strømningshastighet Luft Luft i lukkede energianlegg Etterfylling Feiltrykk Diffusjon

Introduksjon til vannbehandling

Hva bør du vite om vannbehandling?

Kontroll på væsken og kjemien i lukkede energianlegg er avgjørende for effekten og krever innsikt og kunnskap for å håndtere

I alt fra kontorbygg til helsehus benyttes lukkede varmeanlegg og kjøleanlegg for å regulere innetemperaturen i bygget 

Vann og frostvæsker har en avgjørende funksjon som energibærer i lukkede energianlegg og tilstanden på denne væsken er avgjørende for energien effektivt kan fraktes og avgis i bygget

Når væsker i lukkede anlegg påvirkes av luft, korrosjon og sedimentering vil samspillet mellom komponentene i anlegget være i ubalanse. Slike prosesser vil føre til driftsproblemer, økte energi- og driftskostnader og redusert levetid på komponentene

Det er derfor avgjørende at alle anlegg har et komplett og oppdatert vannbehandlingsprogram

Et velfungerende energianlegg vil gi lave driftskostnader, lave energikostnader og fornøyde brukere av bygget

Design av lukkede varmeanlegg og kjøleanlegg

Hva må jeg tenke på ved design av et lukket energisystem?

Før man i det hele tatt snakker om vannbehandling av væsken i et lukket varme- eller kjøleanlegg så skal anlegget på plass.

I Norge har de fleste offentlige bygg og privateide bygg tiltenkt offentligheten vannbårne varmeanlegg installert. Både kontorbygg og boligsameier er ofte konstruert med vannbårne varmeanlegg, enten det er radiatorvarme eller gulvvarme.

Disse anleggene blir prosjektert og bygget i henhold til spesifikasjoner fra entreprenør og arkitekt av byggene.

Faktorer som taes høyde for er eksempelvis

 • Antall rom i bygget
 • Antall etasjer
 • Antall kvm som skal varmes opp.
 • Bruksområdet for bygget
 • Utetemperatur gjennom året

For å designe et anlegg som imøtekommer byggets behov på en energieffektiv måte, og som kan ha samme varighet som byggets levetid, er det mange ting man må tenke på.

I denne veiledningen går vi igjennom hva du må ta høyde for i utforming av lukkede anlegg.

Utforming av lukkede anlegg

Hva må du ta høyde for ved utforming av lukkede energianlegg?

Det er mange faktorer systemdesigner må ta høyde for ved utforming av et lukket energianlegg. For å oppnå et så energieffektivt anlegg som mulig må utformingen tilrettelegge for faktorer som kan påvirke vannkvalitet og korrosjon.  

Ved utforming av et lukket anlegg er det områder som det ofte knyttes problemer til, som det bør vurderes ekstra nøye av systemdesigneren.  For å minimere risikoen for korrosjon i det lukkede anlegget er det flere hensyn som bør ta allerede ved prosjekteringen. Dette inkluderer:

 • Materialvalg
 • Vannhastighet
 • Mulighet for å fjerne luft ved igangsettelse og i driftsfase
 • Rengjøring av anlegg før igangsettelse
 • Valg av vannbehandlingsprogram
 • Service og ettersyn

Les mer om hvordan du, gjennom god drift og optimale driftsrutiner, kan sørge for optimal drift av anlegget ditt.

Kravspesifikasjon

Hvorfor bør kravspesifikasjonen kvalitetssikres?

For å designe et anlegg som imøtekommer byggets behov på en energieffektiv måte, og som kan ha samme varighet som byggets levetid, er det mange ting man må tenke på. Rørentreprenør pleier i all hovedsak å ha god oversikt over disse tingene, og sammen med utbygger og arkitekt vil de ha kommet frem til en kravspesifikasjon for varme- og kjøleanlegget for bygget. 

 • Antall rom i bygget
 • Antall etasjer
 • Antall kvm som skal varmes opp.
 • Bruksområdet for bygget
 • Utetemperatur gjennom året

Du som gårdeier bør allikevel ta en aktiv rolle og sørge for å påse at alle ønsker er imøtekommet og foreta en kvalitetssikring av arbeidet. Det er billigere å gjøre en god kvalitetssikring enn å måtte gjøre endringer i etterkant. 

Kvalitetssjekk ved prosjektering av et lukket energianlegg

Kvalitetssikring av prosjektet Det er mange hensyn som må taes ved prosjektering av et lukket...

Valg av materialer

Hvilke materialer benyttes i lukkede energianlegg og hvilke egenskaper har de?

I lukkede energianlegg benyttes en lang rekke materialer i de forskjellige komponentene. Disse materialene har forskjellige egenskaper og det er viktig å kjenne disse og ta høyde for dette når man designer anlegget, og når vannbehandlingsprogram skal utformes. 

Les mer om hvilke materialer og materialegenskaper her: 

Materialer og materialegenskaper

Hvilke materialer benyttes i lukkede energianlegg? I lukkede energianlegg benyttes en lang rekke...

Oksygenbarrierer i plastrør

Slipper plastrør igjennom oksygen i anlegget mitt?

Når det gjelder valg av materialer i lukkede energianlegg kommer man ikke unna å benytte plastrør eller PVC rør i deler av anlegget. 

Tidligere anlegg hvor det ble benyttet PVC rør uten oksygenbarrierer var spesielt utsatt for korrosjon. I dag skal PVC rør uten oksygenbarrierer ikke benyttes i lukkede anlegg. 

Les mer om plastrør og oksygenbarrierer her. 

Oksygenbarrierer i plastrør

Oksygenbarrierer i plastrør Mange tenker kanskje at plastrør er tette, men det er ikke helt riktig....

Viktigheten av vannbehandling

Hvorfor er vannbehandling så viktig?

I alle lukkede varme- og kjøleanlegg er vannbehandling avgjørende for å unngå korrosjon og beleggdannelse. Disse problemene kan resultere i økt energiforbruk, driftsproblemer, redusert funksjonalitet og redusert levetid på rør og komponenter. Konsekvensene av manglende vannbehandling kan i noen tilfeller gi svært alvorlige følger.

For å minimere risikoen for korrosjon i lukkede energianlegg er det en rekke hensyn som bør tas allerede ved prosjektering. Dette inkluderer:

 • Materialvalg
 • Vannhastighet
 • Mulighet for å fjerne luft ved igangsettelse og i driftsfase
 • Rengjøring av anlegg før igangsettelse
 • Valg av vannbehandlingsprogram
 • Service og ettersyn

Hensikten med vannbehandling

Hvorfor må du drive med vannbehandling?

I alle lukkede varme- og kjøleanlegg er vannbehandling avgjørende for å unngå korrosjon og beleggdannelse. Disse problemene kan resultere i økt energiforbruk, driftsproblemer, redusert funksjonalitet og redusert levetid på rør og komponenter. Konsekvensene av manglende vannbehandling kan i noen tilfeller gi svært alvorlige følger.

Hensikten med vannbehandling

Viktig med riktig vannbehandling Vannbehandling i lukkede varme- og kjølesystemer er avgjørende for...

Forbehandling av inntaksvannet

Må du forbehandle inntaksvannet?

Et lukket varmeanlegg benytter som oftest kommunalt vann som sirkulasjonsvæske. Dette vannet har forskjellige egenskaper alt etter hvor kommunen henter vannet sitt fra. 

Forbehandling av dette vannet kan være nødvendig. Les mer om hva du må være obs på. 

Forbehandling av påfyllingsvann

Forbehandling av påfyllingsvann Selv om lokalt grunnvann eller borevann kan benyttes, er de fleste...

Inntaksvannet i Norge

Hvordan er inntaksvannet i Norge?

Inntaksvannet i Norge er av det bedre slaget og skiller seg fra mange andre europeiske land. Det som oppleves som godt drikkevann trenger imildertid ikke være godt egnet til sirkulasjonsvæske. Les mer om inntaksvannet i Norge. 

Inntaksvannet i Norge

Inntaksvannet i Norge Over 90% av inntaksvannet i Norge kommer fra overflatevannkilder, slik som...

Væskens funksjon og egenskaper i lukkede energianlegg

Hvordan er inntaksvannet i Norge?

Varmt vann er et eksempel på energibærer. I bygg med lukkede energianlegg er det som regel radiatorer som står for oppvarming av rommene. Inni radiatorene strømmer det varmt vann. 

Dette vannet kan få varmen fra fjernvarme, geotermisk energi eller annen ekstern energikilde. 

Varmt vann regnes som en energibærer av lav kvalitet da den ikke egner seg til lagring eller frakt av energi. 

Det er først når vann fordamper at den blir en energibærer av høy kvalitet. Dampen kan benyttes til å drive turbiner som lager elektrisitet som er en energibærer av høy kvalitet igjen. 

Strømningsmengde og strømningshastighet

Hvilken betydning har strømningsmengden?

I lukkede varmeanlegg og lukkede kjøleanlegg så sirkulerer væsken rundt i anlegget. 

Det er da gitt at mengden som sirkulerer, hvor raskt den sirkulerer og hvor lang tid det tar før væsken har gjort en fullstendig gjennomsirkulasjon av anlegget har innvirkning på faktorer som korrosjon, begroing og sedimentering. 

Les mer om strømningsmengde og strømningshastighet 

Strømningsmengde og strømningshastighet

Strømningsmengde I et lukket varme- eller kjøleanlegg sirkulerer et bestemt volum med væske gjennom...

Luft

Hvilken påvirkning gir luft i lukkede energianlegg?

Luft inneholder oksygen som er en drivende faktor for korrosjon. 

Oksygen kan også gi grobunn for bakterier som forårsaker bakteriell korrosjon og dannelse av isolerende organiske belegg.

Les mer om hvordan luft påvirker lukkede energianlegg og tiltak for å redusere luft i anlegget.

Luft i lukkede energianlegg

Ren luft inneholder 21% oksygen, og reduksjon av oksygen er den drivende faktoren i korrosjonsreaksjoner. Oksygen kan også gi grobunn for bakterier som forårsaker bakteriell korrosjon og dannelse av isolerende organiske belegg. Å minimere andelen luft i lukkede energianlegg er derfor det viktigste tiltaket for å redusere risikoen for korrosjon.

Luften kan tilføres et lukket energianlegg på flere måter:

 • Etterfylling med ubehandlet nettvann
 • Feiltrykk
 • Diffusjon gjennom plastmaterialer

Etterfylling

Behov for etterfylling av vann i et lukket energianlegg er en indikasjon på feiltrykk eller lekkasjer i anlegget. Under normale driftsforhold skal ikke etterfylling være nødvendig.

Lær mer om etterfylling av vann

Etterfylling

Etterfylling Behov for etterfylling av vann i et lukket energianlegg er en indikasjon på feiltrykk...

Feiltrykk

Alle lukkede energianlegg har et ekspansjonssystem som skal sørge for at trykket i anlegget holdes stabilt når væskens volum endres ved endrede temperaturer.

Feiltrykk

Feiltrykk Alle lukkede energianlegg har et ekspansjonssystem som skal sørge for at trykket i...

Diffusjon

Dersom anlegget ikke er diffusjonstett er vannbehandling svært viktig for å unngå alvorlige korrosjonsskader.

Les mer om diffusjon

Diffusjon

Diffusjon Dersom et lukket varme- eller kjøleanlegg består av plastmaterialer uten diffusjonssperre...

Korrosjon

Hvordan foregår korrosjon i lukkede energianlegg?

Korrosjon kan enkelt forklares som tap av metall fra en komponent grunnet elektrokjemiske reaksjoner mellom metallet og miljøet det er omringet av. Den drivende kraften bak prosessen er energien som frigjøres ved oksidasjon av metallet.

I et lukket energianlegg forekommer generell korrosjon når et metall utsettes for et miljø bestående av vann og oksygen, men det finnes også flere andre korrosjonsprosesser.

Generelt om korrosjon

Hvordan foregår korrosjon i lukkede energianlegg?

I et lukket energianlegg forekommer generell korrosjon når et metall utsettes for et miljø bestående av vann og oksygen. Selv om dette er hovedprosessen finnes det også flere andre korrosjonsprosesser.

I praksis vil det alltid forekomme noe korrosjon i lukkede energianlegg, og det er derfor hensiktsmessig å begrense både anode- og katodereaksjonen. Med god design og et komplett vannbehandlingsprogram kan risikoen for alvorlige korrosjonsprosesser minimeres.

Lær mer om den grunnleggende måten metaller korroderer på

Grunnleggende korrosjonsteori

Korrosjon kan enkelt forklares som tap av metall fra en komponent grunnet elektrokjemiske...

Forhold som fremmer korrosjon

Hvordan foregår korrosjon i lukkede energianlegg?

Det er mange kjemiske og fysiske forhold som påvirker hvor raskt en korrosjonsprosess foregår. Noen av disse kan vi enkelt manipulere, mens andre må vi godta.

For eksempel øker korrosjonshastigheten med økende temperatur, men å redusere temperaturen er ikke hensiktsmessig i et varmeanlegg.

Nedenfor følger de viktigste parameterene du som drifter et lukket energianlegg må ta hensyn til. 

Løst oksygen

Konsentrasjonen av løst oksygen er den viktigste enkeltfaktoren å kontrollere for å minimere korrosjon.

Les mer om hvordan løst oksygen påvirker korrosjonen.

pH

pH er et mål på surhetsgraden i vannet. Surhetsgraden har så klart påvirkning på vannkvaliteten og hvor raskt metaller korroderer. 

Les mer om hvordan pH påvirker korrosjonshastigheten.

Temperatur

Temperatur er en annen viktig faktor å ta høyde for når det gjelder korrosjon. Korrosjonshastigheten øker med økende temperatur. 
Høye temperaturer kan likevel bidra til å redusere korrosjonsrisikoen ettersom oksygenløseligheten avtar med økende temperatur.

Les mer om hvordan temperatur påvirker korrosjon.

Konduktivitet

Konduktivitet eller ledningsevne er vannets evne til å lede strøm. 

Les mer om hvordan dette påvirker vannet i det lukkede energianlegget. 

Klorid

Nivået av klorider i systemvannet vil ha påvirkning på vannbehandlingsprogrammet. 

Les mer om hvordan klorid påvirker systemvannet. 

Sulfat

Sulfat er en annen faktor som har innvirkning på korrosjon. 

Les mer om hvordan sulfat kan påvirke systemvannet ditt

Bakterier

Bakterievekst i et lukket energianlegg kan bidra til korrosjon enten via direkte kontakt med metallet, via produksjon av sure avfallsstoffer som reduserer pH eller ved nedbrytning av korrosjonsinhibitorer.

Les mer om faktorer som påvirker bakterievekst

Faktorer som fremmer vekst av bakterier i lukkede anlegg

Faktorer som fremmer vekst av bakterier i lukkede anlegg Det finnes mange faktorer som kan bidra...

Vannhastighet

Korrosjonsraten i et rør øker gradvis med økt vannhastighet. Dersom væsken inneholder et høyt partikkelinnhold kan høy vannhastighet gi erosjon på rør og komponenter. Denne typen erosjon påvirker hovedsakelig mykere metaller som messing og kobber.

For lav vannhastighet kan derimot gi større konsekvenser i et lukket energianlegg. Dersom væsken stagnerer eller vannhastigheten er lav, kan partikler i væsken sedimentere og danne belegg.

Vannhastighet

Vannhastighet Korrosjonsraten i et rør øker gradvis med økt vannhastighet....

Påvirkning

Korrosjonsprodukter er betegnelsen på alle kjemiske forbindelser som dannes som følge av en korrosjonsprosess. Kjente eksempler på dette er rust etter jernkorrosjon eller irr etter kobberkorrosjon.

Når korrosjon oppstår i vannbårne systemer dannes sjelden bare ett korrosjonsprodukt, og korrosjonsslammet er derfor ofte en blanding av ulike forbindelser. Nedenfor beskrives de mest vanlige forbindelsene.

Korrosjonseffekter på stål

Lavkarbonstål og lavlegert stål, også kjent som bløttstål, er allsidige materialer som brukes i en...

Jernkorrosjon

Når stål korroderer som følge av kontakt med oksygen dannes ulike jernhydroksider.
I korrosjonsreaksjonen dannes først jernhydroksidet Fe(OH)2, og deretter omdannes dette til andre former, hovedsakelig hematitt og magnetitt.

Jernkorrosjon

Når stål (som i hovedsak er en legering av jern og karbon) kommer i kontakt med oksygen og vann vil...

Kobberkorrosjon

Kobber og ulike kobberlegeringer benyttes i stor grad i lukkede varme- og kjøleanlegg. Kobber benyttes som rørmateriale, i tanker og i spiraler i varmevekslere. I tillegg benyttes en rekke ulike legeringer i ventiler, rørdeler og pumpedeler.

Kobberkorrosjon

Kobberkorrosjon Kobber og ulike kobberlegeringer benyttes i stor grad i lukkede varme- og...

Aluminiumskorrosjon

Det er viktig å kjenne til om anlegget inneholder komponenter av aluminium før man utarbeider et vannbehandlingsprogram.

Les mer om aluminiumet egenskaper og korrosjonsmuligheter i lukkede energianlegg.

Aluminiumskorrosjon

Aluminiumskorrosjon Støpt eller smidd aluminium benyttes i noen tilfeller i lukkede varme- og...