Hva er vannbehandling

Vannbehandling i lukkede væskebårne anlegg går ut på å behandle væsken i et lukket anlegg for å redusere risikoen for korrosjon. I et anlegg uten vannbehandling kan samspillet mellom luft, væske og metall føre til at anlegget begynner å korrodere. En korrosjonsprosess kan medføre alvorlig slitasje på energikilden, pumper og ventiler, og redusere komponentenes effekt og levetid. Dannelse av korrosjonsprodukter kan også resultere i dannelse av belegg som reduserer anleggets evne til å overføre energi og øker byggets totale energikostnader.

Hvorfor trenger vi vannbehandling

Vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg er avgjørende for å sikre at anlegget kan operere med optimal effektivitet. For et bygg med et vannbårent varmeanlegg er det viktig at brukerne av bygget opplever god komfort og godt inneklima, selv på de kaldeste dagene. Har man et kjøleanlegg til for eksempel datakjøling eller prosesskjøling, er stabil effekt avgjørende for å opprettholde sikkerhet og redusere risikoen for nedetid eller produksjonsstans.

Les om hensikten med vannbehandling.

Et vannbehandlingsprogram er i tillegg viktig for å opprettholde anleggets tiltenkte levetid. Dersom komponenter slites ut raskere enn forventet, øker kostnader forbundet med utskiftning og reparasjoner. Dette er også viktig i et miljøperspektiv, ettersom utskiftning av komponenter vil føre til både økt avfallsmengde og økt ressursbruk. I praksis vil halvering av levetiden til en komponent, for eksempel en pumpe, medføre en dobling av komponentens miljøavtrykk.

Hvilke fordeler gir vannbehandling

Å installere vannbehandling gir flere fordeler. I følge tall fra Enova gir god væskekvalitet i et lukket energianlegg et energisparepotensiale på mellom 5 og 15% av anleggets energiforbruk. Dette kan utgjøre mange tusen i energikostnader per år. Når systemet kan levere maksimal effekt reduseres samtidig behovet for bruk av andre energikilder, som for eksempel strøm.

Generelt gir et vannbehandlingsprogram følgende fordeler:

  • Energieffektiv drift
  • Stabilitet og driftssikkerhet
  • Reduserte energi- og vedlikeholdskostnader
  • Opprettholdelse av levetid på anlegget og anleggets komponenter
  • Redusert miljøpåvirkning

 

Hvilke metoder for vannbehandling bør benyttes

I henhold til den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede energianlegg, bør et komplett vannbehandlingsprogram inneholde komponenter som beskytter mot:

  • Luft
  • Korrosjon
  • Sedimentering

Det finnes i dag en rekke ulike vannbehandlingsmetoder på markedet som kan oppfylle disse kravene. Når man skal velge type vannbehandling et det viktig at komponentene tilpasses anleggets materialer, størrelse, væskekvalitet og funksjon, og innholdet i et vannbehandlingsprogram kan derfor variere fra anlegg til anlegg.

En viktig forutsetning ved implementering av vannbehandling er at det samtidig innføres rutiner for oppfølging og service av komponentene som installeres. Regelmessig vedlikehold, i kombinasjon med oppfølging av væskekvalitet, er de viktigste forutsetningene for å opprettholde god væskekvalitet over tid.

Hvordan kontrolleres væskekvalitet

I Norge har vi en anbefaling om at væskekvaliteten skal kontrolleres minimum én gang i året i alle varme- og kjøleanlegg. En væskeanalyse gir informasjon om korrosjon i anlegget, alvorlighetsgrad og om vannbehandlingsprogrammet fungerer optimalt. En væskeanalyse bør alltid sees i sammenheng med teknisk informasjon om anlegget, driftsforhold og historikk.

Kompa tilbyr årlige væskeanalyser og teknisk kartlegging med det digitale verktøyet Inspektor. I Inspektor samles historikk, vurderinger og tiltak slik at byggeiere alltid har oversikt sine anlegg.

Oppsummering

Vannbehandling i lukkede energianlegg er avgjørende for anleggets effekt, stabilitet og levetid. Vannbehandlingsprogrammet bør inkludere beskyttelse mot luft, korrosjon og sedimentering, og kontrolleres med en årlig kontroll og væskeanalyse.

Relaterte artikler

Hensikten med vannbehandling
Hensikten med vannbehandling
9 mai, 2022

Vannbehandling i lukkede varme- og kjølesystemer er avgjørende for å unngå korrosjon, sedimentering og beleggdannelse. U...

Inspektor - skybasert vannbehandlingskontroll
Inspektor - skybasert vannbehandlingskontroll
27 april, 2022

Med Inspektor har du som byggdrifter muligheten til å utføre kontroll av varme- og kjøleanlegg på en enkel måte, samtidi...

Vi lanserer Inspektor - digital vannbehandlingskontroll
Vi lanserer Inspektor - digital vannbehandlingskontroll
26 april, 2022

Kompa introduserer Inspektor, en revolusjonerende online tjeneste designet for effektiv vannbehandlingskontroll av varme...