Feiltrykk

Alle lukkede energianlegg har et ekspansjonssystem som skal sørge for at trykket i anlegget holdes stabilt når væskens volum endres ved endrede temperaturer. HENV. 8.2.1 Ulike væsker har ulike ekspansjonskoeffesienter, og ekspansjonssystemet skal derfor hensynta hvilken væske som benyttes i anlegget. Eksempelvis har frostvæsken etanol høyere ekspansjonskoeffesient enn vann. 

For å unngå tilførsel av luft i anlegget er det viktig at trykket til enhver tid holdes stabilt, og at det ikke forekommer undertrykk selv når anlegget er ute av drift sommerstid. 
Dersom anlegget utsettes for undertrykk kan luft suges inn via ventiler, pakkbokser, lekkasjepunkter eller feilaktig åpne luftepotter. Dersom trykket i anlegget blir for høyt vil sikkerhetsventilen utløses. Når temperaturen igjen reduseres vil trykket synke og anlegget må etterfylles med nytt oksygenholdig vann. 

Det anbefales at alle ekspansjonssystemer kontrolleres minimum en gang årlig for å opprettholde stabilt trykk.

Et stabilt trykk vil også redusere risikoen for kavitasjon. Kavitasjon inntreffer når trykket i væsken synker til under damptrykket slik at små mikrobobler dannes. Når trykket igjen øker vil mikroboblene implodere med stor kraft, og potensielt forårsake skader på rør, ventiler og pumper. Risikoen for kavitasjon er spesielt høy for myke metaller.

Gassers løselighet i væske øker med økende trykk. For høyt trykk vil derfor medføre økt løselighet for gasser som oksygen og karbondioksid som igjen kan øke korrosjonsraten.

 

Ta kontakt med Kompas fageksperter for videre bistand med ditt anlegg

Relaterte artikler

Klorider
Klorider
9 mai, 2022

Klorider Et høyt nivå av klorider i lukkede energianlegg kan skade oksidlaget eller inhibitorfilmen som beskytter metall...

Forbehandling av påfyllingsvann
Forbehandling av påfyllingsvann
9 mai, 2022

Forbehandling av påfyllingsvann Selv om lokalt grunnvann eller borevann kan benyttes, er de fleste lukkede varme- og kjø...

Løst oksygen
Løst oksygen
9 mai, 2022

Løst oksygen Konsentrasjonen av løst oksygen er den desidert viktigste faktoren som kontrollerer korrosjonshastigheten t...